สำนักตรวจสอบคุณภาพ สินค้าปศุสัตว์ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 สิงหาคม 2563

  • พิมพ์

     สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยนางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญ   ด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์และคณะ ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 2 ถึง 6 สิงหาคม 2563 หัวข้อนำเสนอเรื่องการพัฒนา   และตรวจสอบความใช้ได้ของการวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลลาด้วยวิธีเพาะเชื้อมาตรฐานและการพัฒนาชุดทดสอบยาปฏิชีวนะในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ด้วยวิธีทดสอบ   ทางจุลชีววิทยา ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ เพิ่มขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการในการตรวจสอบการปนเปื้อนเพื่อความปลอดภัยของอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อาหาร และคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค

20200806-120200806-4

20200806-3