ทบทวนแผนการส่งตัวอย่างและขีดความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

  • พิมพ์

     วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้จัดประชุมเรื่องทบทวนแผนการส่งตัวอย่างและขีดความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ณ ห้องประชุม สตส. 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมี สพ.ญ. พัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย น.สพ. รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน และเจ้าหน้าที่ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม

31309954

timeline 20201006 102034

timeline 20201006 102036

timeline 20201006 102037

timeline 20201006 102042