ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ด้านสารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

20140117สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ด้านสารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อนเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายไพโรจน์  ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๕๐ คน จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและเขต จำนวน ๓๕ คน และจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ จำนวน ๑๕ คน

วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องมาตรฐานและกฎหมายด้านสารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อนในการผลิตอาหารสัตว์ ผู้เข้ารับการอบรมทราบเทคนิคการวิเคราะห์และการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ตามระบบประกันคุณภาพการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕ ด้านเคมี จุลชีววิทยา กายภาพ และพิษวิทยาและชีวเคมี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารสัตว์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้ฝึกปฏิบัติเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์   ทั้งห้องปฏิบัติการงานกายภาพ งานจุลชีววิทยา งานเคมี งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) และงานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามข้อสงสัย มีการวัดและประเมินผลการฝึกอบรมโดยการทำแบบสอบถามก่อน-หลังการอบรม


000

001

002

003

004

005

006

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

022

023


 

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์