สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2564 ในทุกกิจกรรม

  • พิมพ์

     สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในประจำปี 2564 ในทุกกิจกรรม โดยมีกาตรวจติดตามคุณภาพภายใน ในแนวตั้ง คือ การรับตัวอย่าง การจัดเก็บ การทดสอบ รายงานผล การตรวจสอบผลและเฝ้าดูการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติในการตรวจติดตามทุกกิจกรรมตามเป็นอย่างดี ตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 17025:2017


01-1

01-2

01-3