บรรยายความรู้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด DMHTT อย่างเคร่งครัด ในหัวข้อ Species identification through DNA analysis

     วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ โดย นางสาวสุรัตนา บุญใส นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ได้บรรยายความรู้ ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด DMHTT อย่างเคร่งครัด ในหัวข้อ Species identification through DNA analysis เน้นให้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทคนิค polymerase chain reaction (PCR), real-time PCR และ digital PCR การเข้าถึงฐานข้อมูลชีวสารสนเทศ (bioinformatics) เบื้องต้น รวมถึงการออกแบบไพรเมอร์และโพรบ (primers and probe design) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาวิธีทดสอบหาชนิดสิ่งมีชีวิตได้

02-1

02-2


สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์