อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับข้าราชการ

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้มาเป็นประธานเปิดการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับข้าราชการ ณ ห้องประชุมสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับข้าราชการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับชาวต่างประเทศในชีวิตประจำวัน ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจมากขึ้น ทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร โดยการอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24, 31 มกราคม 7, 21, 28 กุมภาพันธ์ 7,24,28,31 มีนาคม และ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปทุมธานี

5150

51575159

5161