ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์

  • พิมพ์

        เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เเละศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวม 30 ราย ผ่านโปรแกรม zoom พร้อมนี้ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ บรรยายแนวทางการถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐด้านการตรวจรับรองสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก โดยนายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ได้เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทของการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ รวมถึงได้ทราบนโยบาย ทิศทาง แนวทาง ของการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในอนาคต เพื่อให้เห็นเป้าหมายเดียวกัน และเป็นแนวทางการทำงานให้แก่ข้าราชการใหม่ต่อไป โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ทุกเเห่งเข้าร่วมงานด้วย

01

02

03

04

05

06

07

08

09