อบรมการจัดการด้านความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและโครงสร้างทางกายภาพของห้องปฏิบัติการหัวข้อการอบรมในการปฏิบัติพื้นฐานด้านความปลอดภัยไฟฟ้า

  • พิมพ์

        วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดอบรมการจัดการด้านความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและโครงสร้างทางกายภาพของห้องปฏิบัติการหัวข้อการอบรมในการปฏิบัติพื้นฐานด้านความปลอดภัยไฟฟ้า มีหัวข้อดังนี้ การจัดทำแผนผังระบบไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ การตรวจสอบสภาพการชำรุดของแผงสวิตซ์ และขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อพบการชำรุดเสียหายอย่างถูกต้อง ซึ่งสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการอย่างสูงสุด

S  107216903

S  107216917

S  107216917 0

S  107216921