อบรมการปฏิบัติงานทางด้านเคมี

3-1 3-2

     วันที่ 26 สิงหาคม 2564 กลุ่มตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑ์นม ได้จัดอบรมการปฏิบัติงานทางด้านเคมี หัวข้อการอบรมในการปฏิบัติงานทางด้านเคมี มีหัวข้อดังนี้ การตรวจวิเคราะห์การปลอมปนนมผงในน้ำนมด้วยวิธี Deoxyketone และการวิเคราะห์หาปริมาณฟูโรซีนในน้ำนมและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค High Performance Liquid Chromatography โดยกล่าวถึงขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์ ตลอดจนการรายงานผลเพื่อให้เกิดความความรู้ ความเข้าใจ ต่อข้าราชการใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

3-4

3-6

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์