งาน “KM DAY ปี 6 to Join to Grow Together คิดดีทำได้ คิดได้ทำดี”

20140313วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2557 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดงานประจำปี 2557 “KM DAY ปี 6 to Join to Grow Together คิดดีทำได้ คิดได้ทำดี เพื่อเป็นเวทีการถ่ายทอดความรู้ เป็นพื้นที่ให้บุคลากรได้แสดงผลงาน ความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัศนคติ แบ่งปันความรู้ รู้จักเพื่อนใหม่ ตลอดจนปลูกฝังวัฒนธรรมใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การถอด/เล่าประสบการณ์จากผู้ทรงความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ 20 วิธีการสร้างสุข โดย ผอ.ไพโรจน์ ธำรงโอภาส การจับความรู้โดยการสัมภาษณ์คุณมนวิภา จารุตามระ เรื่อง “เทคนิคการจัดทำงบประมาณประจำปี” คุณพิไล กวิศราศัย เรื่องประสบการณ์การทำงานในชีวิตราชการ และ Talk show เรื่อง “อะไร ดีดี” จากคุณป้วน คงทน การบรรยายจากนักวิชาการรุ่นใหม่และรุ่นลายคราม การจัดแสดงนิทรรศการ แผ่นภาพวิชาการ การสาธิต กิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ได้แก่ ชุมชนนักสร้างภาพ (ถ่าย) จัดประกวดภาพถ่าย สอดแทรกเทคนิคการถ่ายภาพ ชุมชน Fit & Firm รณรงค์ให้บุคลากรรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ทานผลไม้ ชุมชนประดิษฐ์ประดอย สาธิตการทำเคสมือถือใช้เอง ชุมชนภาษาจัดเกมส์เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างบรรยากาศสบาย สนุก แต่ได้สาระให้สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) และหลังงานสิ้นสุดลงจะมีการรวบรวม จัดเก็บองค์ความรู้ที่นำเสนอในงานอย่างเป็นระบบ มิให้สูญหายและสามารถเข้าถึงได้ เพื่อบุคลากรรุ่นต่อไป หรือผู้ที่สนใจ จะสามารถเรียนรู้ได้เองในภายหลัง อย่างต่อเนื่อง จริงจัง และยั่งยืน

01020304050607080910111213141516-1161717-11819202122-1222324252627

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์