นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

  • พิมพ์

20130307เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรฐาน    (ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕) พร้อมทั้งนางสาวพิไล กวิศราศัย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับอาจารย์ ดร.กนกพร เพชรดี และนักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๗ คน เข้าศึกษาดูงานการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ งานจุลชีววิทยา งานพิษวิทยาและชีวเคมี (สารตกค้าง) และงานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) ในรายการต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาวิธีทดสอบร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ให้รู้ถึงความสำคัญหลักการและวิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรื่องสารพิษในอาหารสัตว์ (Toxic substances in Feed)

002004005001003