อบรมหลักสูตรเรื่อง คู่มือและขั้นตอนการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005

  • พิมพ์

20130308กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรเรื่อง คู่มือและขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ. ห้องประชุม 1 อาคาร 1 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บรรยายโดย นางสาวสุรีย์พร มีมาสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนางสาวฐิติณัณค์ ดวงวิเชียร เจ้าพนักงานธุรการ พร้อมทั้ง นายสัตวแพทย์ชัยวุฒิ วิสุทธิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ ร่วมให้คำแนะนำเพิ่มเติม มีข้าราชการ และพนักงานราชการ จากกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ และกลุ่มพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมฟังการอบรม จำนวน 26 คน โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคู่มือและขั้นตอนการดำเนินงาน ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดจนเป็นการสร้างผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นในองค์กรอีกด้วย

001002003004