ISO/IEC 17025:2005

20140429สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ยื่นขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ในวันที่ 28-29 เมษายน 2557

21472148215021512154215621562157215821602161216321652166216721702171217421762177217921822183

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์