ISO/IEC 17025:2005

  • พิมพ์

20140429สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ยื่นขอรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 ในวันที่ 28-29 เมษายน 2557

21472148215021512154215621562157215821602161216321652166216721702171217421762177217921822183