การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจวิเคราะห์สารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อนในสินค้าปศุสัตว์ ตามมาตรฐานต่างประเทศ

20140708กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจวิเคราะห์สารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อนในสินค้าปศุสัตว์ ตามมาตรฐานต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ๒ อาคาร ๒ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และมีเจ้าหน้าที่ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน ๕๕ คน

          การอบรมครั้งนี้จัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์              ด้วยเทคนิค NIRs และการทดสอบความใช้ได้ของวิธี การใช้เทคนิค NIRs ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมสารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อนในสินค้าปศุสัตว์ และมาตรฐานและกฎหมายเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์อาหารสัตว์และวัตถุอันตราย และสถิติสำหรับการทดสอบความชำนาญ สารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อน และการเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญ เพื่อตรวจวิเคราะห์ สารพิษสารตกค้าง และสารปนเปื้อน และทะเบียนอาหารสัตว์และการแจ้งเตือนความไม่ปลอดภัย เรื่องความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และเทคนิคการเตรียมตัวอย่างทดสอบความชำนาญด้านอาหารสัตว์

          ในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามข้อสงสัย และทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด้านสารพิษ สารตกค้าง และสารปนเปื้อน ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างประเทศ

001002003004005006007008009010011012

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์