การประชุม ISO/TC 34 /SC 9 ครั้งที่ 33 และการประชุมประจำปี CEN/TC 275 /WG 6 ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21-30 มิถุนายน 2557

ตามที่กรมปศุสัตว์ได้อนุมัติให้นายสมชาย วงศ์สมุทร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนางสุทธิพร          พิริยายน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ISO/TC ๓๔ /SC ๙ ครั้งที่ ๓๓ และการประชุมประจำปี CEN/TC ๒๗๕ /WG ๖ ณ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ ๒๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยการประชุมคณะกรรมการจะเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการวิชาการ คณะที่ ๙๕๗ มาตรฐานอาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรด้านจุลชีววิทยา ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาร่างมาตรฐานการทวนสอบวิธีทดสอบทางเลือก วิธี proprietary methods กับวิธีมาตรฐานและการกำหนดค่ายอมรับได้ของวิธีทดสอบ การประมาณค่าการหาค่าความไม่แน่นอนของการวัด การทดสอบความใช้ได้ของวิธีการยืนยันผลและการจำแนกชนิดแบคทีเรีย ด้วยวิธีทางเลือก การทบทวนวิธีทดสอบ การเปรียบเทียบผลการทดสอบความชำนาญการของห้องปฏิบัติการ การร่างมาตรฐานใหม่เรื่องการตรวจหายีสต์และรา การตรวจสารปนเปื้อนในตัวอย่างสารเสริมชีวนะ การตรวจหาพยาธิ และไวรัส ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกร่วมคณะกรรมการวิชาการที่พิจารณาร่างมาตรฐานทางจุลชีววิทยาขึ้น อาจมีข้อคิดเห็นที่ประเทศไทยต้องรับรู้และร่วมพิจารณาให้ความเห็นในการจัดทำมาตรฐานวิธีใหม่หรือทบทวนมาตรฐานเดิม เนื่องจากต้องนำมาปฏิบัติงานต่อเนื่องตลอดจนต้องคัดค้านข้อเสนอที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของประเทศไทย (ดูรายละเอียดเอกสารประชุมเพิ่มเติม และรายงานการประชุมได้ตามเอกสารแนบ)01 02 03 04

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์