คณะเจ้าหน้าที่ AQSIQ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าตรวจประเมินตาม Tentative schedule ที่กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

 เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. กองควบคุมอาหารและยาสัตว์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรค (AQSIQ) ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดการจะมาตรวจประเมินโรงงานผลิตกากถั่วเหลือง กากปาล์ม มันสำปะหลังอัดเม็ด กากมันสำปะหลังอัดเม็ด ที่ขอขึ้นทะเบียนรายชื่อส่งออกไปประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๑๔ รายการ ตามข้อกำหนดด้านกักกันและสุขอนามัยของจีน สำหรับการนำเข้าอาหารสัตว์ประเภทโปรตีนแปรรูปจากพืช เข้าตรวจประเมินตาม Tentative schedule โดยมีนายกิตติพงศ์                ศิริสุทธานันท์ นางสาวดรุณี กอเซาะ นางสาวพิไล กวิศราศัย นางสาววันทนา จันทรมงคล และนางสาวนันทัชพร ลินรัตนศิริกุล ร่วมให้การต้อนรับ แนะนำและพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ พร้อมตอบข้อชักถาม และรายการเอกสารที่เจ้าหน้าที่ (AQSIQ) ต้องการทราบรายละเอียด

1 2 3 4 5 6

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์