มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการนางสาวพิไล กวิศราศรัย

  • พิมพ์

02

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ต่อนางสาวพิไล กวิศราศรัย ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๗ นี้ นางสาวพิไล กวิศราศรัย เริ่มรับราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๓ กองวิชาการกรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๔ กองอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๒๘ กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๔๕ ปัจจุบัน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางสาวพิไล กวิศราศรัย ได้รับรางวัลชมเชยจากการประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เรื่องการใช้ผักตบชวาในอาหารห่าน ถึงเวลาคลาไคลวัยเกษียณ ได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพัก แต่ใจจักอยู่ใกล้ไม่หน่ายหนี ของจงมีความสุขกายสุขใจ ทั้งห่างไกลโรคภัยภยันตราย ชีวิตภายภาคหน้าจงเจริญ สิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดอภัย ส่งใจถึงใจให้กันตลอดไป ด้วยรักและคิดถึงไม่เสื่อมคลาย จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

01 03 04 05 06 07 08 09 10