การตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนวิภา      จารุตามระ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และผู้จัดการระบบ นายสิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทดสอบให้การต้อนรับและเปิดการประชุมการตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2557

          นางสายพิณ สืบสันติกุล หัวหน้าผู้ประเมินและคณะผู้ประเมินทางวิชาการ นางนิภาภรณ์ ลักษณ์สมยา นายสิทธิพร งามมณฑา นางสาวสุรินทร์พร ยิ้มกัน นางดารณี สมบูรณ์จิตต์ นางสาวเนตติกานต์ แก้วขอมดี และนายไพจิตร ทิพพิลา                    ผู้ประสานงาน ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ได้ตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจำนวน 5 งานทดสอบ ดังนี้ งานจุลชีววิทยา งานกายภาพ งานเคมี งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) การตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่า การทดสอบคุณภาพอาหารสัตว์ด้านต่างๆ ยังมีประสิทธิภาพและได้ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ(ISO/IEC 17025:2005) และผลการทดสอบสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่อาหารสัตว์จนถึงสินค้าปศุสัตว์

1 2 3 4 5 6

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์