นักศึกษาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการปฏิบัติงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 – 16.30 น. นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17025:2005) พร้อมทั้งนายวิทยา สังข์ทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายเรื่องรายการที่ตรวจวิเคราะห์ด้านพิษวิทยาและชีวเคมี ให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ ชั้นปี่ที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 53 คน เข้าศึกษาดูงานการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์พร้อมทั้งปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ งานจุลชีววิทยา  งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) และงานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) งานเคมี และงานกายภาพ ในรายการต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาวิธีทดสอบร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ให้รู้ถึงความสำคัญหลักการและวิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025:2005) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาเรื่องการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

001 002 003 004 005006 007 008 009 010 011 012

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์