โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติบัติงานเกี่ยวข้องกับการทดสอบความชำนาญ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 40 คน

วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17043 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการทดสอบความชำนาญให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

            ในการอบรมครั้งนี้มีทั้งการทำแบบสอบถามก่อน-หลังการอบรม จากแบบทดสอบความรู้โดยพิจารณาเกณฑ์ที่ 80% และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามข้อสงสัย ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

000 001 002 003 004 005  006 008 009 010011

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์