โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557

  • พิมพ์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการทดสอบความชำนาญ ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติบัติงานเกี่ยวข้องกับการทดสอบความชำนาญ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 40 คน

วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญ และขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17043 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะด้านการทดสอบความชำนาญให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

            ในการอบรมครั้งนี้มีทั้งการทำแบบสอบถามก่อน-หลังการอบรม จากแบบทดสอบความรู้โดยพิจารณาเกณฑ์ที่ 80% และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามข้อสงสัย ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

000 001 002 003 004 005  006 008 009 010011