โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูนณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์

  • พิมพ์

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมนำเสนอแนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการ ของสำนักฯ ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบูนณาการงานด้านสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ณโรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สังเกตการณ์ รวม ๒๘๐ คน

cs02cs03cs04cs05cs06cs08cs01cs07