นักศึกษาภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ (งานเคมี)สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสุนีย์ คณาพิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เป็นตัวแทนหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรฐาน (ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕) ให้กับอาจารย์ และนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล จำนวน ๒๘ คน

ภาควิชาสัตวบาลได้จัดให้มีการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์อาหารสัตว์ (Feed Analysis) เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญ หลักการและวิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์โดยวิธีทางเคมี Proximate Analysis การวิเคราะห์หาแร่ธาตุ การวิเคราะห์หาพลังงาน และวิธีวิเคราะห์อื่นๆ ของการวิเคราะห์อาหารสัตว์ รวมทั้งความรู้ทั่วไปของการใช้มาตรฐานห้องปฎิบัติการตาม (ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕) จึงเข้าศึกษาดูงานการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ งานเคมี ในรายการต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาวิธีทดสอบร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ว่าด้วยความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ (ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕)

00

01

03

04

05

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์