การตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕) กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

  • พิมพ์

นายสมชาย วงษ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม และนางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทดสอบให้การต้อนรับและเปิดการประชุมการตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ วันที่ ๘-๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

          นางสายพิณ สืบสันติกุล หัวหน้าผู้ประเมินและคณะผู้ประเมินทางวิชาการ นางจิราภรณ์ ล้วนปรีดา นางบังอร บุญชู นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ นางสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม นางสาวนภาพร ฐิติธนานุกิจ นายครรชิต จุดประสงค์ และนางสาวบุษยา รัตนสุภา ผู้ประสานงาน ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ได้ตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการจำนวน ๕ งานทดสอบ ดังนี้ งานจุลชีววิทยา งานกายภาพ งานเคมี งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) การตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่า การทดสอบคุณภาพอาหารสัตว์ด้านต่างๆ ยังมีประสิทธิภาพและได้ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ(ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕) และผลการทดสอบสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่อาหารสัตว์จนถึงสินค้าปศุสัตว์ รายละเอียดตามตารางการขอขยายขอบข่ายการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ

00

01

02

03

04

05