มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จ่าอากาศเอกหญิงดรุณี กอเซาะ และ พ.อ.อ.สุพจน์ จุลหนองใหญ่ ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2559

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต ต่อจ่าอากาศเอกหญิงดรุณี กอเซาะ ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในปี 2559 และ พ.อ.อ.สุพจน์ จุลหนองใหญ่ ที่ลาออกจากราชการ

                   จ่าอากาศเอกหญิงดรุณี กอเซาะ เริ่มรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 1 กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ สิงหาคม พ.ศ. 2526 – 2541 กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน รวมอายุราชการ 33 ปี 1 เดือน

                  พ.อ.อ.สุพจน์ จุลหนองใหญ่ เริ่มรับราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 1 กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ สิงหาคม พ.ศ. 2526 – 2541 กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2545 – และลาออกจากราชการเมื่อ 1กรกฏาคม 2559 รวมอายุราชการ 21 ปี 11 เดือน

                                     

                   จากวันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณ        เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน

                   กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย                ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย

                   แต่ความผูกพันยังมั่นคง                      

     ด้วยรักและคิดถึงไม่เสื่อมคลาย

จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

001

003

002004

006

007

007

008

009

010

011

012

013

ผู้พิมพ์/ผู้เรียบเรียง นางสาวรัญชนา ภูมิพัฒน์   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ตรวจสอบ นางสุทธิพร พิริยายน ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ