กิจกรรม 5 ส. ทำความดีเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

000001002003004005

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00 – 16.30 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ งานธุรการ งานจุลชีววิทยา งานพิษวิทยาและชีวเคมี งานเคมี และงานกายภาพ ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. เช่น เก็บขยะ กวาดใบไม้ ถอนหญ้าตามทางเดิน เช็ดถูระเบียง และทางเดิน จัดบอร์ด และจัดทำป้ายต่างๆ ใหม่ให้ชัดเจน คัดแยกกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว เก็บทำความสะอาดโต๊ะทำงาน เป็นต้น เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์