โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมีนายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และมีเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 65 คน

          วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ของประเทศไทย เรื่องพระราชบัญญัติการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558 เรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ เรื่องความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการ การจัดการสารเคมีในห้องปฏิบัติการ และการจัดการของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ เรื่องพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558 รวมถึงภาพรวมการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เรื่องยาต้านจุลชีพและการใช้ยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ เรื่องการใช้ยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยาภายใต้หลักสุขภาพหนึ่งเดียวในส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

          ในการอบรมครั้งนี้มีทั้งการทำแบบสอบถามก่อน-หลังการอบรม จากแบบทดสอบความรู้โดยพิจารณาเกณฑ์ที่ 80% ของคะแนนเต็ม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามข้อสงสัย ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทั้งด้านเทคนิคการตรวจวิเคราะห์ ตลอดจนความรู้ด้านสถิติ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานวิเคราะห์ทดสอบ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับปรุงการปฏิบัติงานทดสอบ เตรียมความพร้อมในการรับรองการตรวจประเมินจากหน่วยรับรองภายนอก ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับภารกิจงานของตนเอง และประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้

00 01

02 03

04 05

07 08

09 10

11 12

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์