การตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005)

     นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และผู้จัดการระบบ นายชัยวุฒิ วิสุทธิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทดสอบให้การต้อนรับและเปิดการประชุมการตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

     นางสายพิณ สืบสันติกุล หัวหน้าผู้ประเมินและคณะผู้ประเมินทางวิชาการ นางจิราภรณ์ ล้วนปรีดา นางบังอร  บุญชู นางกนกพรรณ ศรีมโนภาษ นางสุภาน้อย ทรัพย์สินเสริม นางสาวนภาพร ฐิติธนานุกิจ นายครรชิต จุดประสงค์ และนางสาวบุษยา รัตนสุภา ผู้ประสานงาน ณ ห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์และงานเคมีตกค้างและปนเปื้อน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ ได้ตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025:2005) ของกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จำนวน 5 งานทดสอบ ดังนี้ งานจุลชีววิทยา งานกายภาพ งานเคมี งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) การตรวจติดตามการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการการทดสอบในครั้งนี้เป็นการยืนยันว่า การทดสอบคุณภาพอาหารสัตว์ด้านต่างๆ ยังมีประสิทธิภาพและได้ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบ(ISO/IEC 17025:2005) และผลการทดสอบสร้างความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัยตั้งแต่อาหารสัตว์จนถึงสินค้าปศุสัตว์

00 01 02 03 04 05

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์