การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิเคราะห์/วิจัย ตามมาตรฐานและกฎหมายทางวิทยาศาสตร์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานวิเคราะห์/วิจัย ตามมาตรฐานและกฎหมายทางวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2560 และวันที่ 8 มกราคม 2561 โดยมีนายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นางสุทธิพร พิริยายน หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมทั้งหมดจำนวน 40 คน

          วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการทางเคมี เรื่องความปลอดภัยในการทำงานห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา เรื่องการตรวจวิเคราะห์ยาในอาหารสัตว์ เรื่องพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 เรื่องหลักการใช้ยาต้านจุลชีพที่ผสมในอาหารสัตว์ เรื่องสถิติสำหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ และเรื่องข้อกำหนด ISO/IEC 17025:2017 ฉบับใหม่ ในส่วนที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งต้องสามารถพัฒนาวิธีวิเคราะห์รายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและความทันสมัยของโลกในยุคปัจจุบัน

          ในการอบรมครั้งนี้มีทั้งการทำแบบสอบถามก่อน-หลังการอบรม จากแบบทดสอบความรู้โดยพิจารณาเกณฑ์ที่ 80% ของคะแนนเต็ม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามข้อสงสัย โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบ วิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถลดความเสี่ยงและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานได้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์