โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ เพื่อรองรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 โดยมีนางสุทธิพร พิริยายน   ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์และระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน

วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหัวข้อ การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของการวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลลา ด้วยวิธีเพาะเชื้อมาตรฐาน ISO 6579 การพัฒนาชุดทดสอบยาปฏิชีวนะในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ด้วยวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยา องค์ความรู้ ด้านเคมี และด้านสารพิษสารตกค้าง ข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025:2017 เกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาส หลักการ แนวคิด และขั้นตอนของการบริหารความเสี่ยงและโอกาส เพื่อได้การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบตามข้อกำหนดใหม่

ในการอบรมครั้งนี้มีทั้งการทำแบบสอบถามก่อน-หลังการอบรม จากแบบทดสอบความรู้โดยพิจารณาเกณฑ์ที่ 80% ของคะแนนเต็ม และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามข้อสงสัย โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์