การจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปี 2561 “งานประจำสู่งานวิจัย (R2R)”

5 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ชั้น 2 อาคาร 1 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ (KM) ประจำปี ๒๕๖๑ ซึงปีนี้จัดเป็นปีที่ 10 ชื่องาน “งานประจำสู่งานวิจัย (R2R)” เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำเสนอองค์ความรู้จากทั้งผู้ทรงความรู้ หรือบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ และนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เทคนิค ผลงาน หรือกิจกรรม เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และเป็นแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนา ใฝ่รู้ในความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อสังคม และเพื่อส่งเสริมปลูกฝัง การใฝ่รู้ การแบ่งปันความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปรับปรุงงานที่ทำอยู่ ให้งานประจำผลักดันสู่งานวิจัยใหม่ๆ ต่อไป โดยไม่มีการแบ่งแยกกลุ่มงาน สร้างบรรยากาศให้สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จริงจัง และยังยืน

1 2 3 4


สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์