การตรวจวิเคราะห์สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ณ จุดจำหน่าย

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ งานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจตรวจสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ ณ จุดจำหน่าย ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตามที่อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ      โดยจัดตั้งคณะทำงานปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือระหว่างกองและสำนักต่างๆ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์จึงได้ร่วมส่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการลงพื้นที่ร่วมกับกองสารวัตรและกักกันเพื่อปฏิบัติภารกิจตรวจหาการตกค้างของกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สารเร่งเนื้อแดง” ได้แก่ Salbutamol Clenbutarol และ Ractopamine ในเนื้อสุกรและโค โดยเริ่มตรวจ ณ จุดจำหน่าย ได้แก่ตลาดสดและโมเดิร์นเทรดในพื้นที่ปศุสัตว์ เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา และจะขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

ในการนี้ กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการปศุสัตว์ของประเทศ มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าปศุสัตว์ โดยกำกับดูแลตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตในฟาร์มจนถึงผู้บริโภคตามหลักอาหารปลอดภัย ซึ่งสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์นั้นเป็นสารที่มีความอันตรายต่อผู้บริโภค และกระทรวงสารธารณสุขกำหนดไม่ให้มีตกค้างในเนื้อสัตว์ทั้งในส่วนของเนื้อสดและผลิตภัณฑ์ กรมปศุสัตว์จึงมีมาตรการป้องกันในทุกระดับการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงฆ่า รวมไปถึงสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนสารดังกล่าวแก่ผู้บริโภค ทำให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหารและเพิ่มความเชื่อมั่นในการบริโภคเนื้อสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ในประเทศอย่างครบวงจร

1534927352454 1534927355462

1534927357362 1534927379305

1534927382286 1534927387590

1534927395646

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์