อบรมเชิงปฏิบัติการ AFRL for VDR Workshop 2018

bloggif 5b83a41d7b276

วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ห้องปฏิบัติการอ้างอิงการตรวจอาหารแห่งอาเซียนด้านสารตกค้างยาสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ AFRL for VDR Workshop 2018: Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug Residues in Animal Products. ณ ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์ และฮอร์โมน กลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่สมาชิกห้องปฏิบัติการด้านการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 20 คน จาก 5 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุซาลาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์จำนวน 5 คน

การอบรม AFRL for VDR Workshop 2018 ครั้งนี้ประกอบด้วยภาคการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ โดยภาคการบรรยายได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพิณ วิไลรัตน์ ที่ปรึกษาศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร.กาญจนา อิ่มศิลป์ หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย ในส่วนของภาคปฏิบัติผู้เข้าอบรมได้แบ่งกลุ่มและทำการวิเคราะห์สารตกค้างยาสัตว์กลุ่ม Non-Steroidal Anti-Inflammatory ในตัวอย่างเนื้อสัตว์และนมตั้งแต่ขั้นตอนการสกัด การวิเคราะห์สารตกค้าง การรายงานผลการวิเคราะห์ และนำเสนอผลการวิเคราะห์

นอกจากนี้คณะผู้จัดการอบรมและผู้เข้าร่วมอบรมยังได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานยังห้องปฏิบัติการของบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพสินค้าชั้นนำของโลก

ในพิธีปิดการอบรม สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีปิดรวมถึงเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้อบรมที่สำเร็จหลักสูตรการอบรม และได้ให้โอวาทแก่ผู้อบรมจากประเทศไทยและผู้อบรมจากประเทศสมาชิกอาเซียน


180827140430-32s6  bloggif 5b83a4d2bd75c

 bloggif 5b83a413dd1cebloggif 5b864bd6e22bd

 bloggif 5b83a541034d1 bloggif 5b83a5614178e

bloggif 5b83a3bb756bf

  bloggif 5b83a5293d3a8

bloggif 5b83a54e24b4d

bloggif 5b83a5293d3a8

bloggif 5b83a5685d4eb


สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์