มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ และ นายวิทยา สังข์ทอง ผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส และเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ และ นายวิทยา สังข์ทอง ซึ่งได้เกษียณอายุราชการในปี 2561

          นายกิติพงศ์ ศิริสุทธานันท์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ และหัวหน้างานเคมี กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ มีความรู้ความชำนาญด้านการวิเคราะห์ทางเคมี เช่น Amino Acids, Vitamins, Urea, Urease Activity, Iodine, Minerals, Heavy Metals เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 3 สำนักงานพัฒนาการปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ ตุลาคม 2527 – กันยายน 2528 กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตุลาคม 2528 - ธันวาคม 2545 และ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ธันวาคม 2545 – ปัจจุบัน รวมอายุราชการ 34 ปี

          นายวิทยา สังข์ทอง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไดออกซินและหัวหน้างานพิษวิทยาและชีวเคมี กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ มีความรู้ความชำนาญด้านการตรวจวิเคราะห์สารและยาตกค้าง เช่น Beta-agonistห, Sulfonamides, Chloramphenicol, Carbadox, Nitroimidazoles, Pesticides, PCBs&Dioxins, Tetracyclines, Olaquindox, Macrolide, Roxazone และ Melamine ในอาหารสัตว์ เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 3 กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ มกราคม 2528 – กันยายน 2545 และ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ตุลาคม 2545 - ปัจจุบัน รวมอายุราชการ 33 ปี

                  

                       จากวันวานที่พากเพียร ถึงวันเกษียณ        ด้วยความภาคภูมิ

เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน                    กาลเกษียณเวียนมาน่าใจหาย      

ต้องอำลาจากกันแสนอาลัย                  แต่ความผูกพันนั่นไซร์    ยังมั่นคง                   

 

     ด้วยรักและคิดถึงไม่เสื่อมคลาย

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

 

 

 01 02

03 04

05 06

07 08

09 10

11 12

ผู้พิมพ์/ผู้เรียบเรียง นางสาวรัญชนา ภูมิพัฒน์                   ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

     ผู้ตรวจสอบ นางสุทธิพร พิริยายน                             ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์