เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ โดยนางสุทธิพร  พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับ Miss Hanae Nomoto เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จาก Animal Health Division กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ญี่ปุ่น (MAFF) และพาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ งานกายภาพ งานจุล-ชีววิทยา งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารตกค้าง) และงานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) ในรายการต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาวิธีทดสอบร่วมกันให้รู้ถึงความสำคัญหลักการและวิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025)

001002003004005006