นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. โดยนางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้การต้อนรับพร้อมทั้งบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตามมาตรฐาน (ISO/IEC 17025) ให้แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 16 คน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้องการให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้จริง จึงขอเข้าศึกษาดูงานการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์พร้อมทั้งปฏิบัติงานทดสอบของห้องปฏิบัติการกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์   งานพิษวิทยาและชีวเคมี(สารพิษจากเชื้อรา) และงานเคมี ในรายการต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ให้ทราบถึงความสำคัญหลักการและวิธีวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารสัตว์ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาทก.438 เรื่องสารพิษในอาหารสัตว์และผลผลิตของสัตว์

001002003004005006