คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและการใช้ยาสัตว์และสารตกค้างในอาหาร ณ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

  • พิมพ์

 

                   ตามที่กรมปศุสัตว์เห็นชอบรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีก (Food of Animal Origin – Products from poultry) และการใช้ยาและสารตกค้างในอาหาร (Veterinary Medicines and residues – Residues in food)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และนางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ Dr.Judith Manhardt-Welbers และ Dr.Alexey Solyakov คณะเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินจากส

คณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป เข้าตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกและการใช้ยาสัตว์และสารตกค้างในอาหาร ณ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

                   ตามที่กรมปศุสัตว์เห็นชอบรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีก (Food of Animal Origin – Products from poultry) และการใช้ยาและสารตกค้างในอาหาร (Veterinary Medicines and residues – Residues in food)

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และนางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พร้อมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ Dr.Judith Manhardt-Welbers และ Dr.Alexey Solyakov คณะเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป ซึ่งการตรวจประเมินระบบเอกสารและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตามแผนเฝ้าระวังสารตกค้างของสหภาพยุโรป และการตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อควบคุมเนื้อสัตว์ปีกที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปให้ปลอดยาต้องห้าม และมีระดับการตกค้างของสารพิษเป็นไปตามที่สหภาพยุโรปกำหนด

หภาพยุโรป ซึ่งการตรวจประเมินระบบเอกสารและการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการตามแผนเฝ้าระวังสารตกค้างของสหภาพยุโรป และการตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อควบคุมเนื้อสัตว์ปีกที่ส่งออกไปสหภาพยุโรปให้ปลอดยาต้องห้าม และมีระดับการตกค้างของสารพิษเป็นไปตามที่สหภาพยุโรปกำหนด

1 2 3 4 5 6