อบรม หลักสูตร "การเฝ้าระวังเชื้อและพันธุกรรมดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 7"

2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเฝ้าระวังเชื้อและพันธุกรรมดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 7” ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสาธิต (ภาคบรรยาย) และห้องปฏิบัติการ 601 และห้อง Smart Classroom (ภาคปฏิบัติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยกลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วมอบรมจาก สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ สาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ 7 แห่ง รวมจำนวน 40 คน

5  31 4 6 9 8

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์