การจัดการเชื้อดื้อยาและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558

  • พิมพ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต เป็นประธานการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเชื้อดื้อยาและแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และมีผู้แทนจากกลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และวัตถุอันตราย และกลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้

s  18554885

s  18554886