โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ยาสัตว์”ระหว่างวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2562”

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และ นายสัตวแพทย์รักษ์ไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิธีการเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ยาสัตว์”ระหว่างวันที่ 26 -28 กุมภาพันธ์ 2562” จัดโดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์และยาสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) แบบรถตู้พร้อมเครื่องมือ มีเจ้าหน้าที่เข้าอบรม จำนวน 45 คน จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์เขต 1- 9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ด่านกักกันสัตว์ และกองสารวัตรและกักกัน โดยมีวิทยากรภาคบรรยาย จำนวน 2 ท่าน คือนายสัตวแพทย์อดุลย์ เพิ่มผล บรรยายหัวข้อ กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 และเทคนิคการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และนางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บรรยายหัวข้อ การเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพ การส่งตัวอย่างวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การอ่านและการแปลผลรายงานผลทดสอบ ภาคปฏิบัติเจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการอบรมได้ฝึกปฏิบัติในหัวข้อเทคนิคและวิธีการตรวจวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ การตรวจวิเคราะห์ยาสัตว์ วิตามิน แร่ธาตุ และตรวจสอบการปลอมปนด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพ ลักษณะภายนอก โครงสร้าง รูปร่าง และขนาดของวัตถุดิบอาหารสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ชนิดสเตริโอ และกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงในตัวอย่างวัตถุดิบอาหารสัตว์ ณ งานกายภาพ กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  โดยมีนายเกรียงไกร เกื้อกูล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่งานกายภาพเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติ


1 2 3 4 5 6

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์