เข้าดูงานที่บริษัท ซีพีเอฟ มีนบุรี 2 เพื่อศึกษาระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System : LIMS)

5 มีนาคม 2562 คณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงระบบการรายงานผลของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำทีมโดยสพ.ญ ฉันทนี บูรณไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ น.สพ. พิเชษฐ์ กุมภาว์ และ น.สพ. สิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร และทีม ideal ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าดูงานที่บริษัท ซีพีเอฟ มีนบุรี 2 เพื่อศึกษาระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System : LIMS)
โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซีพีเอฟ ได้นำเสนอระบบการจัดการตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ การจัดการตัวอย่างจนถึงการรายงานผล ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเองโดยทีม IT และผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ ผู้ส่งตัวอย่างสามารถกรอกข้อมูลการส่งตัวอย่างได้เองและเมื่อมาถึงห้องปฏิบัติ ไม่ต้องมีการเขียนข้อมูลซ้ำ สามารถส่งต่อข้อมูลไปยังห้องปฏิบัติการได้เลย เป็นการลดความผิดพลาดในการส่งต่อข้อมูล ประหยัดทรัพยากรทั้งเงิน เวลา และบุคลากร ทำให้สามารถวิเคราะห์และรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

3 4 1 2

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์