อบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จัดโดย กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

      น.สพ.วรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อานวยการสานักตรวจสอบคุภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ จัดโดย กลุ่มตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หัวข้อ สถิติสาหรับงานวิเคราะห์ทดสอบและการตัดสินความสอดคล้องของผลทดสอบตามกฎการตัดสินใจ (Decision rule) ระหว่างวันที่ 27 -28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม สานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต - ปศุสัตว์ โดยมี นางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จานวน 60 คน


     การฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ ยังมีหัวข้อ การตรวจยืนยันเชื้อซัลโมเนลลาในระดับซีโรวาร์ด้วยเทคนิค MALDI-TOF/MS จัดเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหัวข้อ การตรวจสอบพืชและจุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมด้วยเทคนิค PCR จัดขึ้นในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ สานักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร


     วัตถุประสงค์การอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้รับความรู้และความเข้าใจ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยในการจัดทาเอกสาร ISO17025:2017 พร้อมขยายขอบข่ายการรับรองในรายการใหม่ต่อไป

03 04 05 06 07 08

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์