ประชุมจัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน iso17025:2017

  • พิมพ์

01 วันที่22เมษายน2562 เวลา10.00น.ผชช.สมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพนำ้นมและผลิตภัณฑ์นม ประชุมจัดทำเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน iso17025:2017 ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เพื่อขอรับการรับรองห้องปฎิบัติการ กับสำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 02 03