ประชุมทางไกลออนไลน์การมอบหมายนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  • พิมพ์

01วันที่24เมษายน 2562 เวลา 15.00น. ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์สิริพงศ์ สุขถาวรเจริญพร เข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์การมอบหมายนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ.ห้องประชุม2ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

02