DLD Big Cleaning Day 2019

  • พิมพ์


นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม DLD Big Cleaning Day 2019 เพื่อทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆ ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ความร่วมมือกิจกรรมในครั้งนี้

bigcleaningday 06 bigcleaningday 17 bigcleaningday 22 bigcleaningday 25 bigcleaningday 36 bigcleaningday 43 bigcleaningday 44 bigcleaningday 46 bigcleaningday 48 bigcleaningday 52