-----------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และ ขอความอนุเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาขอรับบริการ (walk-in) ตอบแบบวัดความรับรู้

 

  

   01in      

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์

      01out          

    ภายนอกที่มาขอรับบริการ (walk-in)      

-----------------------------------------------------------------------------------

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้วิธีทดสอบทางเลือก (Alternative methods) สำหรับทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก

8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้วิธีทดสอบทางเลือก (Alternative methods) สำหรับทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เพื่อส่งออก พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของวิธี โดย ผชช.สมชาย วงศ์สมุทร เป็นประธาน และ ผอ.อุดม เจือจันทร์ ผู้แทน ศวพ.ชลบุรี ผู้แทนกลุ่มตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และ ผู้แทนกลุ่มรับรองห้องปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

9048B540-8EA7-4E76-9FF8-EA7B5C0588F4 A50F4C0D-3D38-461D-83DC-E6D5F70FCA01 D2AE3171-665C-4674-B993-6A4A1E71E595 E0AF55CF-31D0-4602-B508-B8B84FA9DC6A

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์