ประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2562

  • พิมพ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ น.สพ.วรวิชญ์  วราอัศวปติ ผอ.สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการถ่ายโอนภารกิจด้านการวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานใน พร้อมด้วย น.สพ.โสภัชย์ ผอ.สพส. น.สพ.อุดม ผอ.ศวพ.สุรินทร์ น.สพ.เลิศชัย ผอ.ศวพ.ชลบุรี ผชช.สมชาย ผู้แทน มกอช. เจ้าหน้าที่ อยส. และ สตส. เพื่อพิจารณาอนุมัติการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการรายใหม่ 1 แห่ง ต่ออายุใบรับรองฯ 1 แห่ง ปรับเปลี่ยนวิธีทดสอบอ้างอิงเป็นฉบับปัจจุบัน/ขยายขอบข่ายวิธีทดสอบ/ต่ออายุใบรับรองฯ 10 แห่ง และพิจารณาขอบข่ายวิธีทดสอบที่กรมปศุสัตว์จะถ่ายโอนภารกิจฯ เพิ่มเติมในกิจกรรมเฝ้าระวังการปนเปื้อนในน้ำและน้ำแข็ง กิจกรรมตรวจรับรองส่งออก

 06 07 08 09 10 11