-----------------------------------------------------------------------------------

ขอเชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ และ ขอความอนุเคราะห์
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาขอรับบริการ (walk-in) ตอบแบบวัดความรับรู้

 

  

   01in      

ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์

      01out          

    ภายนอกที่มาขอรับบริการ (walk-in)      

-----------------------------------------------------------------------------------

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงานกรมปศุสัตว์

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ห้องประชุมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 1น.สพ. วรวิชญ์ วราอัศวปติ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงานกรมปศุสัตว์ วันอังคารที่ 21 พค 62 จุดประสงค์ของการเยี่ยมชม เป็นไปตามความต้องการของกรมปศุสัตว์ คือต้องการให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณคณะใหม่ เข้าใจกระบวนการทำงานของกรมฯ และเพิ่มโอกาสของแต่ละหน่วยงาน ในการนำเสนอบทบาทของตนเองให้เจ้าหน้าที่สำนักงบฯ

01 02 03

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

91 หมู่ 4 ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 Tel.029679700 Fax.029679747 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Webmaster: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นโยบายเว็ปไซต์ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็ปไซต์