สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมทบทวนการรับรอง IS0/IEC 17025:2017 กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ

  • พิมพ์

เมื่อวันที่ 28 พค.2562  คณะอนุกรรมการทบทวนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ โดยนางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมพิจารณารายละเอียดผลการตรวจประเมินห้องปฎิบัติการของหน่วยรับรองของสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อตรวจสอบความสมบรูณ์ถูกต้องของผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการที่รับบริการตรวจสอบคุณภาพน้ำและอาหารสัตว์ ตามมาตรฐานISO/IEC 17025:2017

138420 138421 138422